Skolas padome

Skolas/ izglītības iestādes padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Preiļu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   
Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu  grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.
2023./2024. m. g. Preiļu 1. pamatskolas izglītības iestādes padomes pārstāvji

1. - 9. klašu skolēnu vecāki

 Skolēni:

  • SP "Kompass" vadītāja - Beāte Cirša (9.c)
  • 9.a klase - Markuss Lukjanskis
  • 9.b klase - Amanda Kudle
  • 9.c klase – Gustavs Akmentiņš

Skolotāji:

  • Ilona Isajeva
  • Iveta Belousova

Pašvaldības pārstāvis – Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare