• Nāc mācīties Preiļu 1. pamatskolā! 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591
Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi (Noteikumu nosaukums MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 710 redakcijā) II.daļu , 3.-9 .pantu

Bērna pieteikšana 1. klasei  un citām klasēm notiek sekojoši:
1. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki), vai pilngadību sasnieguša izglītojamā, vai par ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas, vai Valsts robežsardzes atbildīgās amatpersonas (turpmāk – atbildīgā amatpersona) iesniegumu.
2. Pirms izglītojamā uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām, vai pilngadīgam izglītojamam ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par izglītības iestādi:
2.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
2.2. izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
2.3. izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
2.4. izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
2.5. izglītības iestādes nolikumu;
2.6. iekšējās kārtības noteikumiem;
2.7. izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē, un to pieņemšanas termiņiem (ja tādi ir noteikti);
2.8. iestājpārbaudījumu (ja tādi ir noteikti) programmu un norises kārtību izglītojamo uzņemšanai 10. klasē un ģimnāzijas vai valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma izglītības programmā attiecīgās izglītības programmas apguvei;
2.9. citiem dokumentiem, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
 3. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam (turpmāk – direktors) adresētu iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
3.1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
3.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
3.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
3.4. izvēlēto izglītības programmu;
3.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
4.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā, 1. un 10. klasē;
4.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
4.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem;
4.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
5. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem vispārējās izglītības iestādes atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
6. Izglītojamo vienlaikus var uzņemt tikai vienā neklātienes vai tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmā un arodizglītības programmā (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija) pēc vispārējās pamatizglītības ieguves (mācību ilgums viens gads).
8. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam iekārto personas lietu.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darbadienās no 9.00 līdz 17.00

Zvaniet: 65322084

Rakstiet: lietvede.p1psk@gmail. com